A&ATUT

Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców A&ATUT

§ 1 Postanowienia ogólne
Strony za pomocą niniejszej umowy postanawiają uregulować warunki oraz wzajemne wobec siebie
zobowiązania wynikające z przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, Ustawa z dnia 20.06.1997 r.
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, Rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. W sprawie szkolenia osób ubiegających się o
uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.
§ 2 Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest zorganizowanie jednego cyklu kursu dla kategorii B (podstawowy) o
wymiarze 30 godzin teorii, 30 godzin praktyki + egzaminu wewnętrznego z części teoretycznej i praktycznej.
§ 3 Obowiązki Organizatora szkolenia
Organizator szkolenia zobowiązuje się do przeszkolenia Osoby Szkolonej w zakresie wskazanej powyżej
kategorii prawa jazdy, zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 30 poz. 15)
Organizator szkolenia oświadcza, iż dysponuje kadrą, sprzętem i infrastrukturą niezbędną do
przeprowadzenia szkolenia. Ośrodek zapewnia szkolenie teoretyczne w wymiarze 30 godzin lekcyjnych w
trybie stacjonarnym, e-learning, oraz szkolenie praktyczne w wymiarze 30 godzin zegarowych (1 godz. = 60
minut) i egzaminu wewnętrznego.
§ 4 Obowiązki Osoby Szkolonej
Uczestnik kursu zobowiązuje się do rzetelnego przedkładania instruktorom karty przeprowadzonych zajęć.
Karta przeprowadzonych zajęć po zakończeniu szkolenia powinna zostać zwrócona do biura OSK A&ATUT.
W przypadku zagubienia karty przeprowadzonych zajęć, koszt jej odtworzenia wynosi 50zł. Kosz ten
pokrywa Uczestnik Kursu.
§ 5 Opłaty
1.Strony ustalają koszt kursu na kwotę: (kwota zakupionego kursu)
2. Osoba szkolona może płatność za szkolenie rozłożyć, na nieoprocentowane raty z tym, że przed
przystąpieniem do szkolenia osoba szkolona musi wpłacić zadatek 300 zł
Druga rata płatna do końca teorii stacjonarnej lub przypadku teorii w formie e-learning, powyższa wpłata
musi być dokonana przed otrzymaniem LOGINU do E-LEARNING.
Trzecia rata płatna do 10 godziny zajęć części praktycznej.
Czwarta rata płatna do 20 godziny zajęć części praktycznej.
Kwoty rat dostępne są na stronie internetowej OSK A&ATUT.
Płatność można dokonać przelewem, nr konta firmowego: mBank 58 1140 2004 0000 3502 7437 4632 w
tytule prosimy o podanie imienia i nazwiska kursanta, za którego dokonywana jest wpłata oraz numer
raty. Kurs należy odbyć w ciągu roku, w przeciwnym razie cena będzie zgodna z obowiązującą w danym
momencie.
Za każdy kolejny termin egzaminu wewnętrznego kursant zobowiązany jest dopłacić 20 zł (teoretyczny) i
80 zł (praktyczny).
§ 6 Zmiana ośrodka szkolenia lub rezygnacja z kursu
W przypadku rezygnacji z kursu uczestnik zobowiązuje się do zapłaty kwoty adekwatnej do odbytych zajęć
tzn.: zajęcia teoretyczne stacjonarne – 60zł/godzinę, zajęcia praktyczne – 90zł/godzinę, uruchomienie
konta platformie e-learningowej – 100zł. Pierwsza rata kursu jest bezzwrotna niezależnie od wyboru
sposobu opłacenia kursu.

§ 7 Nieobecność na zajęciach praktycznych
W sytuacji, gdy Uczestnik Kursu nie zgłosił BOK A&ATUT swojej nieobecności na zajęciach praktycznych 24
godziny wcześniej (bez uwzględnienia weekendów i dni świątecznych) zostanie obciążony kwotą 89 zł za
każdą godzinę zajęć.
§ 8 Szkolenie w trybie zdalnym
Jeśli szkolenie z części teoretycznej kursu na prawo jazdy, będzie prowadzone w trybie zdalnym uczestnik
otrzyma dostęp do materiałów niezbędnych do nauki poprzez platformę e-learningową (ePrawko.eu)
obsługiwaną przez inny ośrodek niż organizator szkolenia na zasadach współpracy. Cena kursu obejmuje
jednorazowy dostęp do platformy na 90 dni od dnia zgłoszenia. Kursant może samodzielnie przedłużyć
dostęp do platformy po upływie określonego czasu. Koszt przedłużenia dostępu do platformy ze strony OSK
A&ATUT to koszt 100 zł na kolejne 90 dni.
§ 9 Rozwiązanie Umowy
Umowa może być rozwiązana przez Osobę szkoloną w każdej chwili bez podania przyczyn w formie
pisemnej; rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy nie zwalnia Osoby szkolonej z obowiązku
wniesienia należnej opłaty zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie, o których mowa w §5, §6
oraz §7. Umowa może być rozwiązana przez Organizatora szkoleń, gdy osoba szkolona nie przestrzega
regulaminu ośrodka lub nie przestrzega warunków określonych w §4 i §5 niniejszej umowy.
§ 10 Postanowienia końcowe
Kwestie sporne, nieuregulowane w niniejszej umowie regulują szczegółowo przepisy Kodeksu
Postępowania Cywilnego oraz przepisy innych regulacji wskazanych w § 1 niniejszej umowy. Umowę
sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 11 Oświadczenia osoby szkolonej
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem ośrodka i cennikiem. Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych na potrzeby Ośrodka na podstawie art.23.ust1.pkt1 oraz art.29. Ustawy o
ochronie danych osobowych
§ 12 Wyrażam zgodę na otrzymywanie na email i telefon ofert szkoleniowych od A&ATUT i firm
powiązanych.
§ 13 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia
2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia
przez Państwa umowy z A&ATUT OŚRODEK SZKOLENIOWY Adamczak sp. j. o świadczenie usług
oferowanych przez A&ATUT OŚRODEK SZKOLENIOWY Adamczak sp. j. i wykonania zawartej przez Państwa
z A&ATUT OŚRODEK SZKOLENIOWY Adamczak sp.j. umowy o świadczenie usług oferowanych przez
A&ATUT OŚRODEK SZKOLENIOWY Adamczak sp. j., a także wykonania ciążących na A&ATUT OŚRODEK
SZKOLENIOWY Adamczak sp. j. obowiązków prawnych.

OSK A&ATUT RULES
§ 1 General Provisions

The parties by this agreement agree to regulate the conditions and mutual obligations to each other
arising from the provisions of the Code of Civil Procedure, the Law of 20.06.1997r Act of 5 January
2011 on driving vehicles, Regulation of the Minister of Transport, Construction and Maritime
Economy of 13 July 2012. On the training of persons applying for driving licenses, instructors and
lecturers.

§ 2 Subject matter of the contract

The subject of this contract is to organize one cycle of the course for category B (basic) with 30 hours
of theory, 30 hours of practice + internal exam.

§ 3 Obligations of Training Provider

The training organizer is obliged to train the Trained Person in the above mentioned driver’s license
category, according to the regulations of the Minister of Infrastructure Regulation (Journal of Laws
No 30, item 15), that he has the staff, equipment and infrastructure necessary to conduct the

training. Center provides a theoretical training of 30 classroom hours in a stationary mode, e-
learning, and practical training of 30 clock hours (1 hour = 60 minutes) and an internal exam.

§ 4 Trainee’s obligations

Trainee agrees to reliably submit to instructors the card of classes conducted.
The card should be returned to OSK A&ATUT office after finishing a course. In case of loss of the
course card, the cost of its replacement is 50 PLN. This cost is covered by the participant.

§ 5 Fees

1. Parties determine cost of a course as: (amount of course you bought)
2. The trainee may spread the payment for the training, into interest-free installments, except that
before joining the training the trainee must pay a deposit of 500 zł.
The second installment payment must be made before receiving LOGIN to E-LEARNING.
The third installment payable by the 10th hour of the practical part class.
The fourth installment payable by the 20th hour of the practical part class.
Installment amounts are available on the OSK A&ATUT website.
Payment can be made by bank transfer, company account no.: mBank 58 1140 2004 0000 3502 7437
4632 in the title please please give the first and last name of the student for whom the payment is
made.
The course must be taken within one year, otherwise the price will be as in force at the time.
For each subsequent date of an internal exam a student is required to pay extra 20 zł (theoretical)
and 80 zł (practical).

§ 6 Change of training center or resignation from a course

In case of resignation from a course a participant is obliged to pay an amount adequate to classes
taken, i.e.
The first installment of the course is non-refundable regardless of the choice of payment method.

Theoretical classes – 60zł/h Practical classes – 90zł/

§ 7 Absence during practical classes

In a situation when a Course participant has not notified BOK A&ATUT about his absence from a
practical class 24 hours earlier (excluding weekends and holidays) he will be charged 89 PLN for each
hour of classes.

§ 8 Termination of the Agreement

The Agreement can be terminated by the Trainee at any time without giving any reason in writing;
the termination of the Agreement or withdrawal from the Agreement does not release the Trainee
from the obligation to pay the fee due in accordance with the rules of this Agreement referred to in
§5. The Agreement can be terminated by the Training Provider if the Trainee does not comply with
the Regulations of the Centre or does not meet the conditions specified in §4 and §5 of this
Agreement,

§ 9 Final provisions

Disputable issues not regulated by this Agreement shall be governed in detail by the provisions of
the Code of Civil Procedure, and the provisions of other regulations indicated in § 1 of this
Agreement. The Agreement has been prepared in 2 copies, one for each party.

§ 10 Statements of the trainee

I declare that I have read the regulations of the center and the price list. I consent to the processing
of my personal data for the needs of the Center under the terms of art.23. paragraph 1 point 1 and
art.29. of the Act on the Protection of Personal Data.
§ 11.

I agree to receive training offers from A&ATUT and related companies by email and telephone.

§ 12.

In accordance with Article 13(1) and (2) of the Regulation of the European Parliament and of the
Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of
personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter
RODO), we inform you that:
Your personal data will be processed on the basis of Article 6(1)(a) – (c) of the RODO in order for you
to conclude an agreement with A&ATUT OŚRODEK SZKOLENIOWY Adamczak sp.j. for the provision of
services offered by A&ATUT OŚRODEK SZKOLENIOWY Adamczak sp.j. and to perform the agreement
concluded by you with A&ATUT OŚRODEK SZKOLENIOWY Adamczak sp.j. for the provision of services
offered by A&ATUT OŚRODEK SZKOLENIOWY Adamczak sp.j, as well as to comply with legal
obligations of A&ATUT OŚRODEK SZKOLENIOWY Adamczak sp.j.

Regulamin sklepu internetowego atut.poznan.pl

1 Postanowienia wstępne

Sklep internetowy atut.poznan.pl, dostępny pod adresem internetowym atut.poznan.pl, prowadzony jest przez A&ATUT OŚRODEK SZKOLENIOWY ADAMCZAK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Os. Zwycięstwa 109 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla 61-653, Poznań Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000428928, NIP 9721240420, REGON 302180853

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

2 Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2 . Sprzedawca – A & ATUT OŚRODEK SZKOLENIOWY ADAMCZAK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Poznaniu województwo wielkopolskie przy ul. Os. Zwycięstwa 109, kod pocztowy 61-653 Poznań , NIP 9721240420, REGON 302180853

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://atut.poznan.pl/

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

3 Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: Os. Zwycięstwa 109 Poznań 61-653

Adres e-mail Sprzedawcy: sekretariat@atut.poznan.pl

Numer telefonu Sprzedawcy: 501-850-278

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 58 1140 2004 0000 3502 7437 4632

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00 – 18:00

4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

włączona obsługa plików cookies,,

zainstalowany program FlashPlayer.

5 Informacje ogólne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Usługę, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

6 Zakładanie Konta w Sklepie

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

imienia i nazwiska

aktywnego adresu e-mail

numeru telefonu

Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub kup teraz);

zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.

wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może zrealizować zamówioną usługę osobiście.

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

9 Wykonanie umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

W przypadku wyboru przez Klienta:

płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach realizacji, terminem realizacji jest najdłuższy podany termin.

Początek biegu terminu realizacji usługi do Klienta liczy się w następujący sposób:

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

10 Prawo odstąpienia od umowy

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.

wersja dla sklepów, w których kupujący może przesłać

oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty

Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

11 Reklamacja i gwarancja

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „ RODO ” lub „ Rozporządzenie RODO ”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

14 Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

W A&ATUT cenimy świetną atmosferę - od zawsze! Razem raźniej! Zaproś znajomego, zróbcie razem prawko w A&ATUT, a w nagrodę otrzymasz 50 PLN, za które możecie razem świętować zdane egzaminy.

Zostaw numer - oddzwonimy